محتوا با برچسب اعتراض مردم یزد.

علت سفر استانی معاون پارلمانی چه بود؟
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد عنوان کرد
علت سفر استانی معاون پارلمانی چه بود؟
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد گفت: هنوز علت سفر امیری به یزد و حضور در شورای ادارای استان برای نخبگان و اقشار مردم روشن نیست چرا که در شرح وظایف معاون پارلمانی رئیس جمهور، سفر استانی وجود ندارد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اعتراض مردم یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اعتراض مردم یزد.

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اعتراض مردم یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد