محتوا با برچسب امداد یزد.

پرداخت کمک هزینه ازدواج به بیش از 130 نوعروس در 6 ماه گذشته
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان یزد:
پرداخت کمک هزینه ازدواج به بیش از 130 نوعروس در 6 ماه گذشته
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزداز پرداخت کمک هزینه تهیه جهیزیه به 137 نوعروس در 6 ماه گذشته خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب امداد یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب امداد یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب امداد یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد