محتوا با برچسب انفال.

منابع آبی «انفال» است و در تملک منطقه خاصی نیست
در حاشیه تخریب چندباره تاسیسات انتقال آب به یزد؛
منابع آبی «انفال» است و در تملک منطقه خاصی نیست
سرمایه‌های آبی نیز همچون منابع نفت و گاز و معادن و ... جزو سرمایه‌های ملی هستند و صرف قرارگرفتن و یا عبور از یک شهر و استان، مجوزی برای ادعای تملک نمی‌شود.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب انفال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب انفال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد