محتوا با برچسب تخریب لوله.

بزرگان یزدی با مردم ورزنه رو در رو صحبت کنند/ کار از دست نمایندگان مردم نیز خارج شده است
ایده نماینده مردم یزد برای حل مشکل آب انتقالی:
بزرگان یزدی با مردم ورزنه رو در رو صحبت کنند/ کار از دست نمایندگان مردم نیز خارج شده است
نماینده مردم یزد با بیان اینکه با نمایندگان اصفهان نیز صحبت کردیم و به تفاهم رسیدیم منتها کار از دست نمایندگان نیز خارج شده است، افزود: ایده ای که دارم این هست تعدادی از بزرگان مردمی یزد با مردم ورزنه با هم صحبت و گفتگو کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تخریب لوله.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تخریب لوله.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تخریب لوله.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد