محتوا با برچسب تمدید مذاکرات.

توهمات سیاسی، مخدرات اقتصادی/ ضررهای اقتصادی ناشی از تمدیدهای مکرر مذاکرات
یادداشت/
توهمات سیاسی، مخدرات اقتصادی/ ضررهای اقتصادی ناشی از تمدیدهای مکرر مذاکرات
با در نظر گرفتن تمامی شرایط و احتمالات راهی جز اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید ملی(بدون نفت و گاز) و ایجاد زمینه رقابتی در بخش های دیگر نداریم؛ همچنین بانک مرکزی می تواند با ایجاد پیمان های پولی منطقه ای بسیاری از نیازهای تجارت...

یادداشت یادداشت

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تمدید مذاکرات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تمدید مذاکرات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد