محتوا با برچسب جنجال آفرینی.

سکوت معنادار مدعیان امروز درباره لغو غیرقانونی ۶۲ سخنرانی منتقدان دولت+ جدول
جناب رئیس جمهور آزادی اساسی برای کیست؟
سکوت معنادار مدعیان امروز درباره لغو غیرقانونی ۶۲ سخنرانی منتقدان دولت+ جدول
یک بررسی آماری نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر ۶۲ مورد سخنرانی منتقدان دولت در دانشگاه‌ها و مساجد کشور لغو شده اما مدعیان امروز درباره علل لغو این سخنرانی‌ها سکوت معناداری داشته‌اند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جنجال آفرینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب جنجال آفرینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب جنجال آفرینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد