محتوا با برچسب دفتر امور روستایی و شوراها استانداری یزد.

مهاجرت؛ ظرفیت روستاهای استان یزد را به «حداقل‌ها» کشانده است
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری یزد:
مهاجرت؛ ظرفیت روستاهای استان یزد را به «حداقل‌ها» کشانده است
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری یزد با بیان اینکه 15 در‌صد جمعیت استان یزد روستا‌ نشین هستند، گفت: متاسفانه روستاهای استان یزد به دلیل مهاجرت با جمعیت کمی در حال فعالیت می باشند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دفتر امور روستایی و شوراها استانداری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دفتر امور روستایی و شوراها استانداری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دفتر امور روستایی و شوراها استانداری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد