محتوا با برچسب دو ذکر گره گشا.

دو ذکر گره‌گشا به لسان آیت‌الله تهرانی
دو ذکر گره‌گشا به لسان آیت‌الله تهرانی
ما در بین اذکار دو ذکر داریم که اینها سرآمد اذکار هستند. و آن دو عبارت از «صلوات» و «استغفار» است. این دو ذکر کاربرد گره‏ گشایی دارند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دو ذکر گره گشا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دو ذکر گره گشا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دو ذکر گره گشا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد