محتوا با برچسب رئیس دبیرخانه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد.

ظرفیت‌های استان یزد در تحقق اقتصاد مقاومتی؛ از کشاورزی تا فناوری‌های نوین
رئیس دبیرخانه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد تشریح کرد
ظرفیت‌های استان یزد در تحقق اقتصاد مقاومتی؛ از کشاورزی تا فناوری‌های نوین
رئیس دبیرخانه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد گفت: بدون شک جهت تحقق اهداف مندرج در سیاست های اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری، توجه به مزیت ها و پتانسیل های مناطق و استانها، رکن اصلی محسوب می گردد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رئیس دبیرخانه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رئیس دبیرخانه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد.

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رئیس دبیرخانه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد