محتوا با برچسب رشد اقتصادی سه ماهه اول سال.

رشد 4.4 درصدی، دوپینگ نفتی است نه رشد پایدار!
کارشناس مسائل اقتصادی:
رشد 4.4 درصدی، دوپینگ نفتی است نه رشد پایدار!
کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اولین آمار رشد اقتصادی پس از اجرای برجام گفت: این آمار تنها دوپینگ نفتی در اقتصاد ایران است که توانسته با تحریک بخش نفت، رشد مثبت اقتصادی را در بهار امسال ثبت کند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رشد اقتصادی سه ماهه اول سال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رشد اقتصادی سه ماهه اول سال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رشد اقتصادی سه ماهه اول سال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد