محتوا با برچسب سرگردانی زائرین.

سرگردانی برخی از زائرین یزدی اربعین به علت تأخیر در ارسال روادید
سرگردانی برخی از زائرین یزدی اربعین به علت تأخیر در ارسال روادید
تاخیر در ارسال روادید زائران اربعین حسینی، برخی شهروندان یزدی که برای شرکت در این آیین معنوی اقدام کرده بودند را سرگردان کرده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سرگردانی زائرین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سرگردانی زائرین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سرگردانی زائرین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد