محتوا با برچسب شورای شهر تفت.

تدفین شهدای گمنام در شهر تفت منتفی شد
تدفین شهدای گمنام در شهر تفت منتفی شد
تدفین شهدای گمنام در شهر تفت در ایام فاطمیه منتفی شد و شهدای گمنام در همین ایام در شهرستان های خاتم، میبد،یزد و بافق آرام می گیرند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شورای شهر تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شورای شهر تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شورای شهر تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد