محتوا با برچسب صدر نشین مهاجران علمی دنیا.

وقتی صدرنشین جدول مهاجران علمی دنیا می شویم
وقتی صدرنشین جدول مهاجران علمی دنیا می شویم
بد نبود مسئولان تصمیم گیر به جای این که ۱۲۰ برابر بودجه پژوهشی کشور را خرج خرید هواپیما کنند که ۳ درصد مردم کشور از آن استفاده کنند، بودجه پژوهشی مراکز علمی را افزایش می دادند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب صدر نشین مهاجران علمی دنیا.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب صدر نشین مهاجران علمی دنیا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب صدر نشین مهاجران علمی دنیا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد