محتوا با برچسب صمت.

66 اتحادیه صنفی استان یزد به صورت مستمربازار را رصد می کنند/ مردم هر گونه گرانی را گزارش کنند
معاون بازرگانی سازمان صمت استان یزد:
66 اتحادیه صنفی استان یزد به صورت مستمربازار را رصد می کنند/ مردم هر گونه گرانی را گزارش کنند
معاون بازرگانی اداره صمت استان یزد از الزام 66 اتحادیه صنفی مبنی بر رصد و پایش مستمر اصناف خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب صمت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب صمت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب صمت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد