محتوا با برچسب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان.

به جای تصویب قانون جدید، قانون فعلی را اجرایی کنیم
موسوی در واکنش به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان؛
به جای تصویب قانون جدید، قانون فعلی را اجرایی کنیم
موسوی گفت: اکثر نمایندگان معتقدند وقتی قانون در این زمینه وجود دارد نیازی به تصویب قانون جدید نیست و به نظر بنده هم باید به دنبال شناسایی نقاط ضعف قانون موجود و اجرای آن باشیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد