محتوا با برچسب عضو زرتشتی شورای شهر.

تکرار تاریخ دقیقا بعد از 55 سال
یادداشت؛
تکرار تاریخ دقیقا بعد از 55 سال
سه شنبه گذشته مورخ 21 آذرماه 1396 نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی رای دادند که امکان حضور اقلیت‌های دینی را در شوراهای اسلامی مقدور و قانون را عطف به سابق هم نموده اند و در صورت تصویب این قانون...
«سپنتا» در شورای اسلامی شهر یزد چه می‌کند؟
«سپنتا» در شورای اسلامی شهر یزد چه می‌کند؟
طبیعی است که با مسئولیت عضو زرتشی شورای شهر، در و دیوار سالن جدید پر از نمادهای مذهبی زرتشتیان شده و حتی نماد زرتشت بالای سر رئیس شورای اسلامی شهر جانمائی شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عضو زرتشتی شورای شهر.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب عضو زرتشتی شورای شهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب عضو زرتشتی شورای شهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد