محتوا با برچسب مدیر کل انتقال خون استان یزد.

میزان ذخیره خون و فرآوردهای آن در استان یزد وضعیت مناسبی دارد
مدیر کل انتقال خون استان یزد:
میزان ذخیره خون و فرآوردهای آن در استان یزد وضعیت مناسبی دارد
مدیر کل انتقال خون استان یزد گفت: استان یزد در زمینه ذخیره خون و فراورده‌های آن در وضعیت مناسبی قرار دارد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدیر کل انتقال خون استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدیر کل انتقال خون استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مدیر کل انتقال خون استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد