محتوا با برچسب مراکز درمانی یزد.

توزیع 74 هزار واحد و فرآورده‌های خونی بین مراکز درمانی یزد
سال گذشته صورت گرفت
توزیع 74 هزار واحد و فرآورده‌های خونی بین مراکز درمانی یزد
مدیرکل سازمان انتقال خون استان یزد گفت: در سال گذشته 74 هزار واحد خونی و فرآورده‌های خونی به مراکز درمانی استان ارسال شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مراکز درمانی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مراکز درمانی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مراکز درمانی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد