محتوا با برچسب معارفه.

توسعه صنایع دانش‌محور و اقتصاد گردشگری مهم‌ترین راهکارهای رفع بیکاری/ تأمین آب مسئله اصلی استان یزد
اولین واکنش استانداریزد نسبت به مسائل استان:
توسعه صنایع دانش‌محور و اقتصاد گردشگری مهم‌ترین راهکارهای رفع بیکاری/ تأمین آب مسئله اصلی استان یزد
استانداریزد یکی از ضرورت‌های حال حاضر استان را توجه به محدودیت منابع آب دانست و ابراز داشت: کاهش شدید منابع آبی قابل‌استفاده، مسئله آب را به بحث اصلی استان بدل ساخته است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معارفه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معارفه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب معارفه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد