محتوا با برچسب مغايرت.

هیچ قضاوتی در رابطه با مغایرت در حساب‌های شهرداری نمی‌توان كرد
عضو شوراي شهر يزد:
هیچ قضاوتی در رابطه با مغایرت در حساب‌های شهرداری نمی‌توان كرد
عضو شوراي شهر يزد اظهار داشت: وقتی یک سیستم غیر شفاف باشد؛ مغایرت‌ها نشان داده نمی‌شود و در فضای غبارآلود هر اتفاقی ممکن است رخ دهد اما اکنون نمي توان هيچ قضاوتي كرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مغايرت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مغايرت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مغايرت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد