محتوا با برچسب پدر شهید فتنه ۸۸.

ادامه حصر سران فتنه کمترین خواسته ماست/ رئیس‌جمهور افراد فعال فتنه را در مسئولیت‌ها منصوب نکند
پدر شهید فتنه:
ادامه حصر سران فتنه کمترین خواسته ماست/ رئیس‌جمهور افراد فعال فتنه را در مسئولیت‌ها منصوب نکند
پدر شهید فتنه ۸۸ می‌گوید: "انتظار نداریم رئیس دولت افراد فعال در فتنه را در مسئولیت‌ها منصوب کند. ادامه حصر سران فتنه کمترین خواسته ماست".

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پدر شهید فتنه ۸۸.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پدر شهید فتنه ۸۸.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پدر شهید فتنه ۸۸.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد