محتوا با برچسب چمران.

ایجاد تحول درونی بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی بود
چمران:
ایجاد تحول درونی بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی بود
رئیس سابق شورای شهر تهران گفت: بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی همین انفجار نور و به عبارتی تحول درونی، تحول معنوی و روی آوردن به مکتب ایدئولوژی اسلامی و حکومت دینی بود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب چمران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب چمران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب چمران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد