محتوا با برچسب کارگروه.

مالیات و کمبود نقدینگی از مشکلات مشترک صنایع و معادن استان یزد
در جلسه کارگروه حل مشکلات صنعت و معدن استان مطرح شد؛
مالیات و کمبود نقدینگی از مشکلات مشترک صنایع و معادن استان یزد
نمایندگان بخش معدن و سه صنعت غالب استان در جلسه کارگروه حل مشکلات این بخش حضور یافتند و به بیان مشکلات صنایع خود پرداختند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کارگروه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کارگروه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کارگروه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد