محتوا با برچسب کمک هزینه ازدواج.

پرداخت کمک هزینه ازدواج به بیش از 130 نوعروس در 6 ماه گذشته
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان یزد:
پرداخت کمک هزینه ازدواج به بیش از 130 نوعروس در 6 ماه گذشته
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزداز پرداخت کمک هزینه تهیه جهیزیه به 137 نوعروس در 6 ماه گذشته خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کمک هزینه ازدواج.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کمک هزینه ازدواج.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کمک هزینه ازدواج.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد