شناسه : 40821094

«آگهي مناقصه عمومي» سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد


«آگهي مناقصه عمومي» سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد

مناقصه گزار: سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد
موضوع مناقصه: ساخت قبور عمومی دوطبقه در قطعه ایثارگران و جانبازان آرامستان خلدبرین یزد
۱) مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان ۸۵۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد كه مي‌تواند به صورت واريز به حساب شماره ۲۰۹۰۴۱۰۸۱۷ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی یزد و يا بصورت ضمانت¬نامه بانكي (با اعتبار سه ماه) در وجه سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد  و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .در ضمن به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده‌هاي مخدوش، سپرده‌‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
 
مدت قرارداد: شش ماه
محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می‌بایست جهت خرید اسناد، با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک ( ستاد) ، اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.
قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ خرید اسناد ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال می باشد. مهلت فروش اسناد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ لغايت ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ می‌باشد.
زمان و محل تحویل پیشنهادات: متقاضیان می بایست تا ساعت ۱۸:۰۰ روز شنبه  ۱۴۰۲/۰۳/۲۷  پاکتهای پیشنهادی خود را در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد) بارگزاری نمایند.
زمان بازگشائی پاکتها: كليه پاکتها در ساعت ۰۹:۰۰ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸  در دفتر ریاست سازمان آرامستان شهرداری یزد مفتوح   مي گردد.
محل انجام كار: يزد سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد   
ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. شماره تماس ۰۳۵۳۳۱۳۵۸۱۳
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد. 
سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. 
هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.