شناسه : 40990449

آگهي تجدید مناقصه عمومي (دو مرحله اي)


آگهي تجدید مناقصه عمومي (دو مرحله اي) شركت توزيع نيروي برق استان يزد

آگهي تجدید مناقصه عمومي (دو مرحله اي)

شركت توزيع نيروي برق استان يزد
 
شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد کالاهای مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دومرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفیاز فروشندگان و تامین کنندگان دارای تائید شرکت توانیر و واجد شرايط خریداری نمايد.
 
لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ 30/05/1402 لغايت 02/06/1402از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زير در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکتهای مناقصه را به دبير خانه اين شركت تحويل نمايند .ضمناً به پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء‌ مدت و بارگذاری نشده در سامانه ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 
 
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.