شناسه : 40947412

آگهي تجدید مناقصه عمومي (دو مرحله اي) شركت توزيع نيروي برق استان يزد


شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد کالاهای مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دومرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفیاز فروشندگان و تامین کنندگان دارای تائید شرکت توانیر و واجد شرايط خریداری نمايد .

آگهي تجدید مناقصه عمومي (دو مرحله اي) شركت توزيع نيروي برق استان يزد
 

شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد کالاهای  مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دومرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی از  فروشندگان و تامین کنندگان دارای تائید شرکت توانیر و واجد شرايط خریداری  نمايد . لذا متقاضيان شركت در مناقصه  مي توانند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ لغایت ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و  پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زير در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکتهای مناقصه را به دبير خانه اين شركت تحويل نمايند .ضمناً به پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء‌ مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتيب اثر داده نخواهد شد.

1- هزينه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد.

2- به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد و یا در سامانه ستاد بارگذاری نگردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن : ۳۶۲۴۸۹۸۹-۰۳۵ و ۳۶۲۴۳۱۱۱-۰۳۵ امور تدارکات تماس حاصل نمايند .                                                                                                              

روابط عمومی شركت توزيع نيروي برق استان يزد

 

 

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.