شناسه : 40864343

آگهي تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شهرداری حمیدیا


شهرداري حميديا در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ساخت و نصب پل عابر پیاده قوسی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداري حميديا در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب  پل عابر پیاده قوسی  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد تجدید مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد .

۱-تاریخ انتشار تجدید مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ می باشد.
 
۲-آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد تجدید مناقصه: ساعت ۱۳:۱۵ روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
 
۳-آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت ۱۳:۱۵ روز سه شنبه تاریخ   ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
 
۴-زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد : ساعت ۱۳:۰۰ روز چهار شنبه  تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
 
۵-برآورد اولیه : مبلغ ۱۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بر اساس فهرست بهاء رشته ابنیه سال۱۴۰۲ .
 
۶-  شرايط پيمانكاران متقاضي :
 
۶-۱- ارائه سپرده شرکت در تجدید مناقصه به مبلغ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال .
 
۶-۲- دارا بودن رشته مناسب با موضوع پروژه (حداقل پایه ۵ رشته ابنیه با داشتن رزومه احداث سازه های فلزی ) .  
 
۷- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
 
۸– نفرات اول، دوم و سوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.
 
۹- ارائه پاکت الف در مهلت قانونی به دبیرخانه شهرداری حمیدیا  نیز الزامی است .
 
۱۰- اطلاعات تماس شهرداری حمیدیا جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد تجدید مناقصه  و ارائه پاکتها :
 
  آدرس: يزد ،حمیدیا ، بلوار شهيد دشتي، خيابان شهيد نصرا... جعفري ، شهرداري حميديا تلفن ۳۸۲۲۲۲۸۳-۰۳۵
 
۱۱- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۱۴۵۶
 
۱۲- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد تجدید مناقصه درج گردیده است.
 
 
 
                                                                                       شهرداری حمیدیا

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.