شناسه : 40898360

آگهي مناقصات عمومي یک مرحله ای شماره ۱۴۰۱/۳۱


اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان يزد در نظر دارد مناقصه پروژه های ذيل را از طريق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نمايد:

به گزارش یزدآوا، اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان يزد در نظر دارد مناقصه پروژه های ذيل را از طريق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نمايد:

نحوه دریافت اسناد: صرفاً از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشاني www.setadiran.ir
 
زمان دریافت: از ساعت ۰۸:۰۰صبح تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ لغايت ساعت ۱۹:۰۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/ ۱۹
 
صلاحیت مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه:
برای موارد شماره ۱ تا۶ ارائه گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی با رشته و پایه مرتبط و  گواهی HSE (سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست) از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.
 
برای مورد شماره ۷ارائه گواهی صلاحیت در رشته مرتبط از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی یا مجوز وزارت صنعت ، معدن و تجارت الزامی می باشد .
 
نوع ضمانتنامه: ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق با آئین نامه تضمین معاملات دولتی
 
مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد: برای موارد شماره۱ تا ۲ ساعت ۱۹:۰۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲  و برای موارد شماره ۳ تا ۷  ساعت۱۹:۰۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
 
زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه: برای موارد شماره ۱ تا ۲ ساعت ۰۸:۰۰ تاریخ۱۴۰۲/۰۵/ ۰۳  و برای موارد شماره ۳ تا۷  ساعت۰۸:۰۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ، سالن جلسات اداره كل
 
حضور يك نفر نماينده با معرفي كتبي از طرف شركت ، در جلسه افتتاح پيشنهادها آزاد است.(آگهي در دو نوبت ، بفاصله دو روز در روزنامه چاپ خواهد شد).
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.