شناسه : 40869314

آگهي مناقصه عمومي


اجرای پروژه‌های فوریت دار در سطح آرامستان خلدبرین یزد

موضوع مناقصه: اجرای پروژه های فوریت دار در سطح آرامستان خلدبرین یزد


مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه معادل 5% (پنج درصد) مبلغ کل برآورد (352.576.000 ریال) میباشد كه ميتواند به صورت واريز به حساب شماره 2090410817 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی یزد و يا به صورت ضمانتنامه بانكي (با اعتبار سه ماه) در وجه سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد و يا اوراق مشاركت بي نام باشد. در ضمن به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپردههاي مخدوش، سپردههاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
 
مدت قرارداد: دوازده ماه
محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان میبایست جهت خرید اسناد، با مراجعه به سامانه تدارکا
ت الکترونیک(ستاد)، اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.
قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ خرید اسناد 1،000،000 ریال می باشد. مهلت فروش اسناد از تاریخ 1402/04/04 لغايت 1402/04/12  میباشد.
 
زمان و محل تحویل پیشنهادات: متقاضیان می بایست تا ساعت 18:00 روز شنبه 1402/04/24  پاکت های پیشنهادی خود را در سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) بارگزاری نمایند.
 
زمان بازگشائی پاکت ها: كليه پاکت ها در ساعت 09:00 روز یک شنبه مورخ 1402/04/25 در دفتر ریاست سازمان آرامستان شهرداری یزد مفتوح مي گردد.
 
محل انجام كار: يزد ـ سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد   
 
ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . شماره تماس 03533135813
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد. 
سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. 
هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد
.
روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد
 
 
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.