شناسه : 40997698

آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای خرید کود حیوانی


آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای خرید کود حیوانی

آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای

خرید کود حیوانی
 
 
موضوع آگهي: مناقصه عمومي تک مرحله ای خرید کود حیوانی
 
مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 865.000.000 ریال مي باشد که مي تواند به صورت واريز به حساب 2018805866 به شماره شبای 880180000000002018805866 بانك تجارت امام خمینی(ره) يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور به شناسه ملی 14000299987 و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.(تأییدیه ضمانت نامه بانکی الزامی می باشد.
 
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل 10 درصد مبلغ قرارداد مي باشد.
 
نحوه تأمین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال1402 شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود. 
 
مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان خرید اسناد مناقصه از تاریخ 1402/06/02 تا تاریخ 1402/06/11 حداکثر تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به آدرسsetadiran.ir و تسلیم مدارک(ضمانت نامه بانکی) به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/06/21 می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 1402/06/22 در دفتر رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد مفتوح و با حضور اعضاء تصمیم گیری خواهد شد.
 
محل انجام كار: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری یزد 
                              
 محل دريافت اسناد: سایت setadiran.ir
 
قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 1,500,000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 790180000000002018054666 نزد بانك تجارت ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
 
به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 
 تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت setadiran.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.
 
درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 
 
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد. 
شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری های مراکز استان ها می باشد.
 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 
روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.