شناسه : 40889908

آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای


خرید پمپ شناور جهت چاه‌های آب سازمان

 

آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای

خرید پمپ شناور جهت چاه های آب سازمان

 

 
موضوع آگهي: مناقصه عمومي تک مرحله ای خرید پمپ شناور جهت چاه های آب سازمان
 
مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مزایده به صورت مقطوع به میزان   ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مي باشد که مي تواند به صورت واريز به حساب ۲۰۱۸۸۰۵۸۶۶ به شماره شبای ۸۸۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۱۸۸۰۵۸۶۶  بانك تجارت امام خمینی(ره) يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۹۹۸۷ و يا اوراق مشاركت  بي نام  باشد.(تأییدیه   ضمانت نامه   بانکی الزامی  می باشد.)
 
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰ درصد  مبلغ   قرارداد  مي باشد.
 
نحوه تأمین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال۱۴۰۲ شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود.
 
مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان خرید اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳  تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰  و حداکثر تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به آدرسsetadiran.ir و تسلیم مدارک(ضمانت نامه بانکی) به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تا پایان وقت اداری روز جمعه مورخ  ۱۴۰۲/۰۴/۳۰  باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  در دفتر رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد مفتوح و با حضور اعضاء تصمیم گیری خواهد شد.
 
محل انجام كار: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری یزد                               
 
 محل دريافت اسناد: سایت  setadiran.ir
 
قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره ۷۹۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۱۸۰۵۴۶۶۶  نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
 
به پيشنهادهاي فاقد سپرده  و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت  مقرر  واصل شود، سپرده هاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 
 تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به  سایت  setadiran.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.
 
درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 
شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 
شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معاملات شهرداری های مراکز استان ها می باشد.
 
 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 
روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزدرای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.