شناسه : 41010151

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌ای


شركت آب وفاضلاب استان يزد در نظر دارد عمليات مشروحه ذيل كه از محل اعتبارات عمراني تامين اعتبار شده را به روش مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

شركت آب وفاضلاب استان يزد در نظر دارد عمليات مشروحه ذيل كه از محل اعتبارات عمراني تامين اعتبار شده را به روش مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.كليه پيمانكاران واجد شرايط مندرج در اسناد ، مي توانند جهت دريافت اسناد و ارايه پيشنهاد قيمت از طريق درگاه سامانه تدارك الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام فرمايند.

كليه مراحل برگزاري مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارك الكترونيكي دولت (ستاد) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سايت سامانه ستاد( www.setadiran.ir ) موجود و شماره تماس مركز پشتيباني و راهبري سامانه ۴۱۹۳۴-۰۲۱ مي باشد.

رديف

كد مناقصه در سامانه ستاد

موضوع عمليات

برآورد اوليه

(ريال)

مدت اجرا

تضمين شركت در مناقصه(ريال)

1

۲۰۰۲۰۰۵۰۷۸۰۰۰۰51

عمليات توسعه و بازسازي شبكه آب شهري و روستايي شهرستان تفت

۲۳,۹۵۴,۱۵۳,۷۸۷

 

۸ ماه

۱,۱۹۷,۷۰۸,۰۰۰
 
برنامه زمانبندي :
 
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد از ساعت ۱۴:۰۰ مورخ  ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
 
مهلت دريافت اسناد: از زمان انتشار تا ساعت ۱۴:۰۰  مورخ  ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
 
آخرين مهلت ارايه پيشنهاد : ساعت ۱۴:۰۰  مورخ  ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
 
پاكت هاي ارزيابي كيفي در جلسه كميته فني و بازرگاني مربوطه بازگشايي و پس از تعيين امتياز مناقصه گران پاكت مناقصه گراني كه حد نصاب لازم را كسب نموده اند توسط كميسيون مناقصه اي كه در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ در محل اتاق جلسات كارفرما ، واقع در ساختمان ستاد تشكيل مي گردد ،  بازگشايي خواهد شد.
 
جهت دريافت اطلاعات بيشتر شماره تلفن۳۱۶۴۳۲۲۵ -۰۳۵ اعلام مي گردد.
 

شركت آب و فاضلاب استان يزد

سهامي خاص

 

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.