شناسه : 40863052

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي


شركت آب و فاضلاب استان يزد در نظر دارد از محل اعتبارات غيرعمراني (داخلي) نسبت به واگذاري عمليات مشروحه ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد.

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي

شركت آب و فاضلاب استان يزد در نظر دارد از محل اعتبارات غيرعمراني (داخلي) نسبت به واگذاري عمليات مشروحه ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد.

لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه از تاريخ انتشار آگهي پس از ثبت نام در پايگاه اين شركت به نشاني www.abfayazd.ir  به صورت اينترنتي نسبت به دريافت اسناد اقدام فرمايند . همچنين متقاضيان مي توانند به صورت حضوري در ساعات اداري به نشاني مناقصه گزار واقع در شهر يزد ، خيابان آيت ا... كاشاني ، دفتر قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. جهت كسب اطلاعات شماره تلفن 31643388-035 اعلام و تصريح مي گردد مستندسازي در پايگاه اطلاع رساني مناقصات به نشاني iets.mporg.ir  قابل مشاهده مي باشد .

مراحل و زمان بازگشايي پاكات :

آخرين مهلت ارايه پيشنهادات به دبيرخانه مناقصه گزار تا ساعت 13 مورخ 1402/04/18 خواهد بود .

پاكت هاي مناقصه گران توسط كميسيون مناقصه اي كه در ساعت 10 صبح مورخ 1402/04/20 در محل اتاق جلسات كارفرما ، واقع  در  ساختمان ستاد تشكيل مي گردد ، بازگشايي خواهد شد.

 

                                                                                  شركت آب و فاضلاب استان يزد       

                                                                                           سهامي خاص

 

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.