شناسه : 41001852

آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله ای )


آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله ای ) شركت توزيع نيروي برق استان يزد

آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله ای )

شركت توزيع نيروي برق استان يزد

شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد اجرا ي پروژه مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا متقاضيان شركت در مناقصه توانند از تاريخ 1402/06/07 لغايت 1402/06/12 از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زير در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکت الف و ارزیابی کیفی مناقصه را به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند .ضمناً به پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء‌ مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتيب اثر داده نخواهد شد . كارفرما نسبت به رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

1- مدت اجرا : شش ماه

2- هزينه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد.

3- به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

داوطلبان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات و  36243111 -035 امور مهندسي و نظارت  تماس حاصل نمايند .   

 

شركت توزيع نيروي برق استان يزد

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.