شناسه : 40990485

آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله ای ) شركت توزيع نيروي برق استان يزد


آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله ای ) شركت توزيع نيروي برق استان يزد

آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله ای ) 

شركت توزيع نيروي برق استان يزد
شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد اجراي پروژه مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ 30/05/1402 لغايت 04/06/1402 از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زير در سامانه ستاد ایران بارگذاری نمایند و ضمنا پاکتهای الف و ارزیابی کیفی مناقصه را به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند . ضمناً به پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء‌ مدت و بارگذاری نشده در سامانه ، ترتيب اثر داده نخواهد شد . كارفرما نسبت به رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 
 
1- مدت اجرا : چهار ماه
2- هزينه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه مي باشد . 
3- به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد .
داوطلبان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات و 36243111 امور مهندسي و نظارت تماس حاصل نمايند .                                                                                                              
 
شركت توزيع نيروي برق استان يزد
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.