شناسه : 40813307

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شهرداری حمیدیا


شهرداري حميديا در نظر دارد مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی مورد نیاز امور اداری و خدماتی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

به گزارش یزدآوا، شهرداري حميديا در نظر دارد مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی مورد نیاز امور اداری و خدماتی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.
 
۱-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ می باشد.
۲-آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۳:۱۵ روز چهار شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳-آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۳:۱۵  روز شنبه  تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۴-زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
 
۵-برآورد اولیه کار مبلغ ۶۵.۵۵۰.۱۰۷.۰۹۶  ریال  می باشد.
۶-  شرايط پيمانكاران متقاضي : 
۶-۱- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال . 
۶-۲- دارا بودن تائیدیه صلاحیت کار( از اداره کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان یزد).   
۷- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
۸– نفرات اول، دوم و سوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.
۹- ارائه پاکت الف  در مهلت قانونی به دبیرخانه شهرداری حمیدیا  نیز الزامی است .
۱۰- اطلاعات تماس شهرداری حمیدیا جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکتها :
  آدرس: يزد ،حمیدیا ، بلوار شهيد دشتي، خيابان شهيد نصرا... جعفري ، شهرداري حميديا تلفن ۳۸۲۲۲۲۸۳-۰۳۵
۱۱- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است .
 
                                                                                            شهرداری حمیدیا
          
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.