شناسه : 40899218

آگهی مزایده عمومی واگذاری تبلیغات


موضوع مزایده: واگذاری تبلیغات شیشه عقب و لچکی اتوبوس(65 مورد) و واگذاری تبلیغات تمام بدنه اتوبوس(15 مورد)

آگهی مزایده عمومی واگذاری تبلیغات
 
موضوع مزایده: واگذاری تبلیغات شیشه عقب و لچکی اتوبوس(۶۵ مورد) و واگذاری تبلیغات تمام بدنه اتوبوس(۱۵ مورد)
 
مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده: مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به صورت مقطوع و به میزان ۵% قیمت پایه اجاره متوسط سالیانه که می تواند به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده ۲۰۰۱۱۳۵۸۷۵ بانک تجارت شعبه شهید بهشتی به نام سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه حساب مذکور و یا اوراق مشارکت بی نام باشد.
 
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد به میزان ۱۰% مبلغ کل قرارداد (متوسط اجاره یک سال) می باشد. در مورد تبلیغات تمام بدنه ضمانت حسن انجام تعهد جهت تضمین پاک سازی بدنه اتوبوس ها مازاد بر ضمانت قرارداد از طرف بهره بردار اخذ خواهد شد.
 
مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان شرکت در مزایده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ می باشد. حد اکثر تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به آدرسsetadiran.ir و تسلیم مدارک(ضمانت نامه بانکی، فیش واریزی و مدارک شرکت) به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تا پایان وقت اداری روز  چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت  ۹:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ دفتر رئیس سازمان مفتوح و با حضور اعضاء تصمیم گیری خواهدشد.
 
محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می بایست قبل  از  شرکت  در مزایده با مراجعه  به سایت transport.yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند و جهت خرید اسناد به سامانه ستاد(سامانه تدارکات اکترونیکی دولت) به آدرسsetadiran.ir مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، سازمان نسبت به استرداد آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 
مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال که در سامانه ستاد درج گردیده(شماره حساب ۲۰۰۶۴۹۳۵۴۰ بانک تجارت به نام سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد)، سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
 
* به پیشنهادات فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش، مبهم و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر تحویل داده شود، سپرده های مخدوش و کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
* چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 
* سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 
* شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معاملات شهرداری های مراکز استان ها می باشد.
 
* هزینه چاپ و نشر آگهی، کارشناسی و کلیه هزینه های متعلقه به عهده برنده مزایده می باشد.
 
 
 
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزدرای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.