شناسه : 40947357

آگهی مناقصه عمومی ساماندهی پارکینگ ها منطقه 5


منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد در نظر دارد مناقصه ساماندهی پارکینگ ها منطقه 5 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید.

آگهی مناقصه عمومی ساماندهی پارکینگ ها منطقه ۵
 
منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد در نظر دارد مناقصه ساماندهی پارکینگ ها منطقه ۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید.
 
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به صورت مقطوع و به  میزان ۶۲۱.۶۴۹.۰۰۰ ريال  که  می تواند به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده ۲۰۵۲۱۴۶۷۳۱ بانک تجارت به نام منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی (دارای اعتبار سه ماهه) در وجه حساب مذکور باشد.
 
مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان دریافت اسناد فراخوان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ لغایت ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ و حداکثر تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد و تسلیم مدارک(پاکت الف) به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت  ۸:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ۲۳۰۴ در دفتر مدیر منطقه بافت تاریخی مفتوح و با حضور اعضاء تصمیم گیری خواهد شد.
 
مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال که در سامانه ستاد درج گردیده (شماره حساب ۲۰۹۱۵۱۰۰۶۸ بانک تجارت به نام منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد)، سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.