شناسه : 40987987

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه ۴ یزد


موضوع مناقصه: خرید لوازم روشنایی بوستانهای سطح منطقه

آگهی مناقصه عمومی          

موضوع مناقصه: خرید لوازم روشنایی بوستانهای سطح منطقه 4
 
مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به صورت مقطوع و به میزان 240.790.000 ريال که می تواند به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده 2052146677 بانک تجارت به نام منطقه 4 شهرداری یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی (دارای اعتبار سه ماهه) در وجه حساب مذکور باشد.
 
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل10% مبلغ کل قرارداد می باشد.
نحوه تأمین اعتبار: از محل بودجه سال 1402 منطقه 4 شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود.
 
مهلت خرید و تحویل اسناد : زمان شرکت در مناقصه از تاریخ 1402/05/29 می باشد. کلیه پیشنهادات در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/06/13 در دفتر مدیر منطقه 4 مفتوح و با حضور اعضاء تصمیم گیری خواهدشد. 
محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد به سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به آدرسsetadiran.ir مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، منطقه 4 نسبت به استرداد آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 
مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 1.500.000 ریال که در سامانه ستاد درج گردیده(شماره حساب 2091526886 بانک تجارت به نام شهرداری منطقه 4 یزد)، سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 
محل انجام کار: شهر یزد
 
ـ به پیشنهادات فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش، مبهم و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر تحویل داده شود، سپرده های مخدوش و کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ـ چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری منطقه 4 ضبط خواهد شد.
 
ـ شهرداری منطقه 4 یزد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
ـ شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری های مراکز استان ها می باشد.
ـ به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
ـ هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 
                                 روابط عمومی منطقه 4 شهرداری یزد 
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.