شناسه : 40956168

آگهی مناقصه عمومی پیاده‌روسازی خیابان هجرت


موضوع مناقصه: پیاده روسازی خیابان هجرت

موضوع مناقصه: پیاده روسازی خیابان هجرت
 
مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به صورت مقطوع و به میزان ۴۳۸.۸۵۰.۰۰۰ ريال که می تواند به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده ۲۰۵۲۱۴۶۶۷۷ بانک تجارت به نام منطقه چهار شهرداری یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی(دارای اعتبار سه ماهه) در وجه حساب مذکور باشد.
 
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل۵% مبلغ کل قرارداد می باشد.
 
نحوه تأمین اعتبار: از محل بودجه سال ۱۴۰۲ منطقه چهار شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود.
 
مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان شرکت در مناقصه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ می باشد. کلیه پیشنهادات در ساعت ۹:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ در دفتر مدیر منطقه چهار مفتوح و با حضور اعضاء تصمیم گیری خواهدشد.
 
محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد به سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به آدرسsetadiran.ir مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، منطقه چهار نسبت به استرداد آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 
مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال که در سامانه ستاد درج گردیده(شماره حساب ۲۰۹۱۵۲۶۸۸۶ بانک تجارت به نام شهرداری منطقه چهار یزد)، سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 
محل انجام کار: شهر یزد
 
ـ به پیشنهادات فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش، مبهم و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر تحویل داده شود، سپرده های مخدوش و کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
ـ چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری منطقه چهار ضبط خواهد شد.
 
ـ شهرداری منطقه چهار یزد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 
ـ شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معاملات شهرداری های مراکز استان ها می باشد.
 
ـ به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
 
ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 
ـ هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 
                        روابط عمومی منطقه چهار شهرداری یزد 
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.