شناسه : 40915032

آگهی مناقصه عمومی


مرمت ایستگاه‌های اتوبوس درسطح شهر یزد

موضوع مناقصه: مرمت ایستگاه‌های اتوبوس درسطح شهر یزد
 
مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به صورت مقطوع و به میزان ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال که می تواند به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده ۲۰۰۱۱۳۵۸۷۵ بانک تجارت شعبه شهید بهشتی به نام سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی(دارای اعتبار سه ماهه) در وجه حساب مذکور و یا اوراق مشارکت بی نام باشد.
 
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد می باشد.
 
نحوه تأمین اعتبار: از محل بودجه سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود.
 
مهلت خرید و تحویل اسناد : زمان شرکت در مناقصه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ می باشد. حداکثر تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به آدرسsetadiran.ir و تسلیم مدارک(ضمانت نامه بانکی، فیش واریزی و مدارک شرکت) به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تاپایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت  ۹:۰۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ در دفتر رئیس سازمان مفتوح و با حضور اعضاء تصمیم گیری خواهدشد.
 
محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می بایست قبل از  شرکت  در مناقصه با مراجعه  به سایت transport.yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند و جهت خرید اسناد به سامانه ستاد(سامانه تدارکات اکترونیکی دولت) به آدرسsetadiran.ir مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، سازمان نسبت به استرداد آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 
مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال که در سامانه ستاد درج گردیده(شماره حساب ۲۰۰۶۴۹۳۵۴۰ بانک تجارت به نام سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد)، سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 
ـ به پیشنهادات فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش، مبهم و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر تحویل داده شود، سپرده های مخدوش و کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
ـ چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 
ـ سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 
ـ شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معاملات شهرداری های مراکز استان ها می باشد.
 
ـ هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.