شناسه : 40990504

آگهی مناقصه عمومی


آگهی مناقصه عمومی تکمیل ساختمان مجتمع تجاری فردوسی

آگهی مناقصه عمومی

تکمیل ساختمان مجتمع تجاری فردوسی
 
کارفرما: سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد
موضوع: تکمیل ساختمان مجتمع تجاری فردوسی
مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه عمومی: 910.000.00 ریال
توزیع اسناد: از تاریخ 1402/05/28 لغایت 1402/05/31
محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)
آخرین مهلت ارائه پیشنهادها: ساعت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/06/11
تاریخ گشایش پیشنهادها: روز یکشنبه مورخ 1402/06/12
جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با تلفنهای 36225190 ـ 035تماس بگیرید.
روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزدرای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.