شناسه : 40997717

آگهی مناقصه عمومی


آگهی مناقصه عمومی تجهیز و ایمن سازی مجموعه بازی کودکان منطقه دو

 
موضوع مناقصه: تجهیز و ایمن سازی مجموعه بازی کودکان منطقه دو
 
مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به صورت مقطوع و به میزان 400.000.000 ريال که می تواند به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده 2025146685 بانک تجارت به نام منطقه دو شهرداری یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی (دارای اعتبار سه ماهه) در وجه حساب مذکور باشد.
 
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل 10% مبلغ کل قرارداد می باشد.
 
نحوه تأمین اعتبار: از محل بودجه سال 1402 منطقه دو شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود.
 
مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان خرید اسناد مناقصه از تاریخ 1402/06/04 تا تاریخ 1402/06/09 و حداکثر تاریخ تسلیم مدارک و ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به آدرسsetadiran.ir و تحویل پاکت(الف) (ضمانت نامه بانکی) به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1492/06/22 می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1402/06/26 در دفتر مدیر منطقه دو شهرداری یزد مفتوح و با حضور اعضاء تصمیم گیری خواهد شد.
 
محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد به سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به آدرسsetadiran.ir مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، منطقه دو نسبت به استرداد آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 
مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 1.000.000 ریال که در سامانه ستاد درج گردیده (شماره حساب 2091512222 بانک تجارت به نام شهرداری منطقه دو یزد)، سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 
محل انجام کار: در سطح منطقه دو شهرداری یزد
 
ـ چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری منطقه دو ضبط خواهد شد.
ـ شهرداری منطقه دو یزد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 
ـ شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری های مراکز استان ها می باشد.
ـ به این پیمان پیش پرداخت و تعدیل تعلق نمی گیرد.
ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
ـ هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد 
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.