شناسه : 41030367

آگهی مناقصه عمومی


اصلاح و ساماندهی روشنایی بوستان های منطقه دو

آگهی مناقصه عمومی

اصلاح و ساماندهی روشنایی بوستان های منطقه دو

موضوع مناقصه: اصلاح و ساماندهی روشنایی بوستان های منطقه دو
 
مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به صورت مقطوع و به میزان ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال که می تواند به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده ۲۰۲۵۱۴۶۶۸۵ بانک تجارت به نام منطقه دو شهرداری یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی(دارای اعتبار سه ماهه) در وجه حساب مذکور باشد.
 
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل۱۰% مبلغ کل قرارداد می باشد.
 
نحوه تأمین اعتبار: از محل بودجه سال ۱۴۰۲ منطقه دو شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود.
 
مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان خرید اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷  و حداکثر تاریخ تسلیم مدارک و ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به آدرسsetadiran.ir و تحویل پاکت(الف)(ضمانت نامه بانکی) به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ در دفتر مدیر منطقه دو شهرداری یزد مفتوح و با حضور اعضاء تصمیم گیری خواهد شد.
 
محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد به سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به آدرسsetadiran.ir مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، منطقه دو  نسبت به استرداد آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 
مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال که در سامانه ستاد درج گردیده (شماره حساب ۲۰۹۱۵۱۲۲۲۲ بانک تجارت به نام منطقه دو شهرداری یزد)، سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 
محل انجام کار: بوستان های سطح منطقه دو شهرداری یزد
 
ـ چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع منطقه دو شهرداری  ضبط خواهد شد.
 
ـ منطقه دو شهرداری یزد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 
ـ شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معاملات شهرداری های مراکز استان ها می باشد.
 
ـ به این پیمان پیش پرداخت و تعدیل تعلق نمی گیرد.
 
ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 
ـ هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 
روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد
 
 
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.