شناسه : 40957334

مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی فضای سبز سطح شهر یزد


شهرداری یزد در نظر دارد مناقصه تأمین نیروی انسانی فضای سبز سطح شهر یزد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

مناقصه تأمین نیروی انسانی فضای سبز سطح شهر یزد
 
شهرداری یزد در نظر دارد مناقصه تأمین نیروی انسانی فضای سبز سطح شهر یزد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
 
مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان:                   ۱۴۰۲/۰۵/۱۱
- مهلت دریافت اسناد فراخوان:         ۱۴۰۲/۰۵/۱۸
- مهلت ارسال پیشنهادات:             ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
- زمان بازگشایی پاکت ها:            ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 
مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به ميزان ۶.۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰ ريال كه مي تواند بصورت واريز بحساب ۲۰۹۱۵۲۰۰۷۱ بانك تجارت شهرداري يزد و يا بصورت ضمانت نامه بانكي (با اعتبار سه ماه) در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.
 
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :
شهرداری یزد   شناسه ملی    ۱۴۰۰۰۲۹۹۹۸۷   يزد، ميدان آزادي ، ابتداي خيابان شهيدمطهري-تلفن : ۷۲۵۲۰۰۲-ـ نمابر:  ۷۲۵۲۱۶۶- ‌كد پستي:  ۸۹۱۷۶۹۸۶۳۹- پست  الكترونيكي : yazd@yazd.ir -    آدرس سايت  : https://yazd.ir

 مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد
 
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.