محتوا با برچسب افزایش قیمت ارز.

کنترل کوتاه مدت التهابات ارزی و سرپوش نهادن مجدد بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران
یادداشت/ دکتر علوی‌راد
کنترل کوتاه مدت التهابات ارزی و سرپوش نهادن مجدد بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران
بسته سیاستی سه گانه بانک مرکزی برای کنترل افزایش قیمت ارز یک اقدام کاملا کوتاه مدتی و نسخه ای برای پاک کردن صورت مسئله است نه حل مسئله.

یادداشت یادداشت

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب افزایش قیمت ارز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب افزایش قیمت ارز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد