محتوا با برچسب امانت.

حاشیه‌نشی در یزد و عملکرد مسئولین استان یزد
اگر در کشور شاهد فقر و فاصله‌ی طبقاتی هستیم و بیکاری به شکل نگران کننده‌ای وجود دارد، این نتیجه‌ی ناکارآمدی نظام و نتوانستن مسئولین نیست، بلکه ماحصل نخواستن برخی از مسئولین است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب امانت.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب امانت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب امانت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد