محتوا با برچسب جاه طلبی.

حاشیه‌نشی در یزد و عملکرد مسئولین استان یزد
حاشیه‌نشی در یزد و عملکرد مسئولین استان یزد
اگر در کشور شاهد فقر و فاصله‌ی طبقاتی هستیم و بیکاری به شکل نگران کننده‌ای وجود دارد، این نتیجه‌ی ناکارآمدی نظام و نتوانستن مسئولین نیست، بلکه ماحصل نخواستن برخی از مسئولین است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جاه طلبی.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب جاه طلبی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب جاه طلبی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد