محتوا با برچسب رحلت هاشمی.

دولت سه روز عزای عمومی و روز سه شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرد
اطلاعیه دولت در پی درگذشت آیت الله هاشمی؛
دولت سه روز عزای عمومی و روز سه شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرد
هیأت دولت به مناسبت تجلیل از این یار دیرین امام و رهبری سه روز عزای عمومی و روز سه شنبه 21 دی ماه 1395 را تعطیل عمومی اعلام کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رحلت هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رحلت هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رحلت هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد